Türkiye Ve Güneş Enerji

Türkiye Ve Güneş Enerji

TÜRKİYE'NİN ENERJİ KAPASİTESİ

 • 2007 yılı itibarıyla kurulu güç 40,980 mw, üretilen elektrik 175 milyar kwh
 • %45’i doğalgazdan;%32.5 hidroelektrik santrallerden; geri kalanı diğer kaynaklardan (linyit vb.)
 • 2020 yılında Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin 496 milyar/kwh olacağı hesaplanıyor.
 • Güneşten üretilebilecek enerji 380 milyar kwh
  Kullanılan Kapasite YOK DENECEK KADAR AZ
 • Sudan üretilebilecek enerji 200 milyar kwh
  Kullanılan Kapasite 44.2 Milyar kwh %22,5
 • Kömürden Üretilebilecek Enerji 118 Milyar kwh
  Kullanılan Kapasite 35,2 Milyar kwh;%29
 • Rüzgardan üretilebilecek elektrik 110 milyar kwh
  Kullanılan Kapasite 0,13 Milyar kwh;%0,01
  (Şu an bakanlıktan lisans almış proje sayısı 120’dir. Bu projelerin toplam kurulu gücü ise 2255 mw’dır.)
 • Jeotermalden üretilebilecek enerji 4 milyar kwh
  Kullanılan Kapasite 0,10 Milyar kwh;%0,25

Türkiye’de Güneş Enerjisi

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m²-yıl  (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo-1'de verilmiştir.

Tablo-1 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

AYLAR

AYLIK TOPLAM GÜNEŞ ENERJİSİ

(Kcal/cm2-ay)             (kWh/m2-ay)

GÜNEŞLENME SÜRESİ

(Saat/ay)

OCAK

4,45

51,75

103,0

ŞUBAT

5,44

63,27

115,0

MART

8,31

96,65

165,0

NİSAN

10,51

122,23

197,0

MAYIS

13,23

153,86

273,0

HAZİRAN

14,51

168,75

325,0

TEMMUZ

15,08

175,38

365,0

AĞUSTOS

13,62

158,40

343,0

EYLÜL

10,60

123,28

280,0

EKİM

7,73

89,90

214,0

KASIM

5,23

60,82

157,0

ARALIK

4,03

46,87

103,0

TOPLAM

112,74

1311

2640

ORTALAMA

308,0 cal/cm2-gün

3,6 kWh/m2-gün

7,2 saat/gün

 

Türkiye'nin en fazla güneş enerjisi alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi izlemektedir. Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin bölgelere göre dağılımı da Tablo-2' de verilmiştir.

Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ,  güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.

EİE’nin ölçü yaptığı 8 istasyondan alınan yeni ölçümler ve DMİ verileri yardımı ile 57 ile ait güneş enerjisi ve güneşlenme süreleri değerleri hesaplanarak bir kitapçık halinde basılmıştır.  

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI

Güneş Kollektörleri

Ülkemizde çoğu Akdeniz ve Ege Bölgelerinde kullanılmakta olan, güneş enerjisini ısı enerjisine dönüştüren sıcak su üretme sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu olan güneş kollektörü miktarı yaklaşık 12 milyon m² olup, yıllık üretim hacmi 750 bin m²dir ve bu üretimin bir miktarı da ihraç edilmektedir. Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP civarındadır. Bu haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kollektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.

Güneş kollektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre aşağıda yer almaktadır.
 

Yıl

Güneş Enerjisi Üretimi (bin TEP )

1998

210

1999

236

2000

262

2001

290

2004

375

2007

420

Güneş Pilleri – Fotovoltaik Sistemler

Güneş pilleri, halen ancak elektrik şebekesinin olmadığı, yerleşim yerlerinden uzak yerlerde ekonomik yönden uygun olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle ve istenen güçte kurulabilmeleri nedeniyle genellikle sinyalizasyon, kırsal elektrik ihtiyacının karşılanması vb. gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Ülkemizde çoğunluğu Orman Bakanlığı Orman Gözetleme Kuleleri, Türk Telekom, deniz fenerleri ve otoyol aydınlatmasında , Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Muğla Üniversitesi, Ege Üniversitesi gibi kamu kuruluşlarında olmak üzere küçük güçlerin karşılanması ve araştırma amaçlı kullanılan güneş pili kurulu gücü 1 MW' a ulaşmıştır.

DİĞER KURUMLARIN ÇALIŞMALARI

Güneş enerjisi araştırma ve geliştirme konularında EİE'nin yanında Tübitak Marmara Araştırma Merkezi ve üniversiteler (Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü, Muğla Üniversitesi, ODTÜ, Kocaeli Üniversitesi, Fırat Üniversitesi) çalışmalar yapmaktadır.

Güneş enerjisi verilerinin ölçülmesi konusunda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. EİE de 1991 yılından bu yana kendi güneş enerjisi gözlem istasyonları kurmaktadır.

Güneş enerjisi ile ilgili standartlar hazırlanması konusunda Türk Standartları Enstitüsü;

- TS 3680 -Güneş Enerjisi Toplayıcıları-Düz

- TS 3817 - Güneş Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım, Tesis ve İşletme Kuralları konulu standartları hazırlamıştır. EİE bu standartların hazırlanmasında görev aldığı gibi, ısıl performans testlerini de gerçekleştirmektedir